Privacy verklaring


Privacy Verklaring


AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn wij gehouden aan de privacywetgeving. Dit houdt in dat de persoonsgegevens die worden verzameld ten behoeve van de behandeling/massages onder strikte regels bewaard moeten worden en beveiligd moeten worden tegen datalekken. Tevens moet vaststaan welke gegevens worden bewaard en voor welk doel.


WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst)

De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) verplicht de behandelend therapeut een dossier aan te leggen. Voor de behandeling is dit ook noodzakelijk, om tot een juist behandelplan met bijbehorende behandeling(en) te komen. Een cliëntendossier bevat informatie, aantekeningen, foto’s e.d. over uw gezondheid en over de uitgevoerde behandelingen, alsmede informatie die de cliënt zelf verstrekt, zoals in het anamneseformulier.


De volgende gegevens worden opgevraagd: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, zorgverlener met polisnummer, om de contactgegevens juist op de factuur te kunnen vermelden, alsmede de factuur te kunnen versturen of anders contact op te kunnen nemen. Daarnaast wordt informatie opgevraagd over de lichamelijke dan wel psychische gesteldheid van de cliënt, zodat een behandelplan op maat kan worden gemaakt. Ook kan deze informatie worden gebruikt om te kundigheid van de therapeut te kunnen vaststellen, zodat een cliënt eventueel kan worden doorverwezen naar een specialist op ander werkterrein.


Na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt worden ook gegevens opgenomen die zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener.  


De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.


Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Met een aantal organisaties is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarmee geheimhouding is geregeld. Deze organisaties verzorgen programmatuur die nodig zijn om mijn werk goed te kunnen uitvoeren en te administreren.   


De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende gevallen worden gebruikt:

  • Om andere zorgverleners te informeren, indien van toepassing. Dit gebeurt enkel en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming!
  • Mocht ik door omstandigheden uitvallen waardoor ik mijn werkzaamheden niet meer kan uitvoeren, of mocht ik komen te overlijden, dan is het dossier in te zien voor een waarnemend collega.
  • Voor gebruik tijdens praktijkvisitatie, intervisie en/of bijscholingen, geanonimiseerd.
  • De naam- en adresgegevens, alsmede geboortedatum en verzekeringsgegevens worden gebruikt om een juiste factuur te kunnen opstellen, zodat u deze op de juiste wijze kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.


Mochten andere gevallen voorkomen, dan wordt de cliënt expliciet om toestemming gevraagd.  


De gegevens in het cliëntdossier blijven, conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst), 20 jaar bewaard, na de laatste behandeldatum. Daarna wordt het dossier verwijderd, dan wel vernietigd (bij papieren versie).